Treasurer


Mr. Md. Shahariar Kabir

Treasurer (Aditional Charge)
Phone: 0781-53532
E-mail: treasurer@ebaub.edu.bd