Treasurer


Prof. Dr. Syed Sarfaraj Hamid

Treasurer
Phone: 02-588893532
E-mail: treasurer@ebaub.edu.bd